Profilanalys - introduktion

Bilden visar en tvådimensionell graf, där den horisontella axeln representerar energin och den lodräta emotionen i beteende. Varje kvadrant motsvarar en profil med ett karaktäristiskt beteendemönster. Den Medlande, den Inspirerande, den Producerande, den Undersökande.

Du har nu stiftat bekantskap med fyra extrema och renodlade sociala profiler. Dessa har en komplicerad tillvaro och svårt att påverka andra människor på ett bra sätt. Orsaken är att andra inte låter sig påverkas utan motstånd utan att få något i utbyte. Renodlade sociala profiler har ett förutsägbart beteende som blir lätt att manipulera och kringgå. Renodlade profiler är dock sällsynta; i praktiken är vi kombinationer i olika grad.

Du ska nu få tillfälle att göra en analys av din egen sociala profil. Analysen undersöker hur ofta du själv uppfattar att du uppträder som respektive karaktär. Genom att rita in resultatet i profilgrafen, får du en uppfattning om vilka sidor du bör utveckla. I vår beskrivning av karaktärerna, har vi speglat både starka och svaga sidor hos karaktären. Dessa svaga sidor beror inte på att karaktären är för stark, utan på att de övriga tre karaktärerna saknas.

Tänk på att analysen är till för din egen skull och ingen behöver veta vad du svarar. Du har tre sanningar att välja mellan: Visa hur du vill vara, visa hur andra vill att du ska vara eller visa hur du egentligen är. I den här analysen är det bara det sista alternativet som leder framåt. Att lura sig själv leder bara till att dina fördomar cementeras.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.