Omvärldsanalys

Illustrationen visar en man som står och tittar på jorden i en kikare.

När vision, affärsidé och övergripande mål formulerats, är det dags att reflektera över hur dessa komponenter kan påverkas av händelser i omvärlden. Här finns många hot, som samtidigt innebär nya möjligheter för de som hittar lösningar eller anpassar sig snabbt.

Studera framför allt följande:

 1. Marknadstrender. Bygger din affärsidé på en aktuell trend, bör du undersöka trendens varaktighet och redan i affärsplanen redovisa hur verksamheten ska kunna utvecklas då trenden klingat av eller konkurrensen halverat priset. En allmän och långsiktig trend är att kvinnliga värderingar får allt större inverkan på marknaden.
   
 2. Befolkningsutveckling. Dagens samhälle präglas i mångt och mycket av den så kallade rekordgenerationen. det vill säga 40-talisterna. De är dels förhållandevis många, men växte också upp i en miljö där ansträngningar gav god utdelning. Resultatet blev en ovanligt energisk generation som gärna tog för sig. De har vanligen gott om pengar men ont om tid. Nästa generation, 60-talisterna, fick i allmänhet det materiella behovet tillgodosett i överkant, men på det personliga planet var det ofta något fattigare. 60-talisterna prioriterar därför personliga relationer och upplevelser framför ekonomi och karriär. 60-talisternas barn kommer därför att få leva betydligt magrare är sina föräldrar och hårt arbete ser ut att på nytt bli ett framgångsrecept. Blir de tillräckligt många, kanske detta blir vår nya rekordgeneration…
   
 3. Lagar och regler. Ökande internationalisering driver krav på harmonisering av regelverk, framför allt inom Europa. Nya regler kan över en natt förändra villkoren för hela branscher och snabbt och kraftfullt påverka marknaden.
   
 4. Miljöskydd är ett område som bara visat toppen på isberget. Åtgärderna syftar till ett samhälle i balans där förbrukningen av naturresurser ska motsvara naturens förmåga att återskapa. Ta oljan som exempel. Det var ganska länge sedan nya, betydande fyndigheter hittades, och bedömare anser att nuvarande källor räcker i 40 år. Självklart kommer transportväsen, produktion av engångsartiklar med mera att påverkas på ett avgörande sätt. Ett hållbart samhälle är antagligen totalt olikt dagens slit- och slängsamhälle.
   
 5. Arbetsmiljö handlar om fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen, men fokus riktats alltmer mot det samhällsekonomiska perspektivet. Kostnaden för sjukskrivningar växer lavinartat och kan tvinga samhället till drastiska åtgärder för att hålla budgeten i balans. Ivern att slimma alla organisationer har orsakat underbemanning och raderat ut en stor del av marginalerna. Resultatet blir stress och ineffektivitet då något oplanerat inträffar. Ökat svängutrymme är ofrånkomligt och öppnar för nya möjligheter och hot.
   
 6. Arbetsmarknad. Kommande brist på arbetskraft ger många bieffekter på marknaden.
   
 7. Ny teknik. Varor ersätts av tjänster samtidigt som specialistkunskap genom de globala nätverken blir allmänt tillgänglig.
 8.  

Syftet med omvärldsanalys är inte att planera för sådant som ännu inte inträffat. Däremot bör du försöka identifiera och specialbevaka något eller några nyckelområden som inom rimlig tid kan få stor inverka på din verksamhet.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.