Social profil

Bilden visar en tvådimensionell graf, där den horisontella axeln representerar energin och den lodräta emotionen i beteende. Varje kvadrant motsvarar en profil med ett karaktäristiskt beteendemönster. Den Medlande, den Inspirerande, den Producerande, den Undersökande.

Signaler om energi och emotion sänds samtidigt och kombineras till sociala profiler i omvärldens ögon. Profilerna kan åskådliggöras med en tvådimensionell graf där den horisontella axeln representerar energin och den lodräta emotionen i beteendet. Varje kvadrant motsvarar en profil med ett karaktäristiskt beteendemönster. Genom att du lär dig känna igen vad som karaktäriserar profilerna, förstår du bättre hur omvärlden uppfattar dig. Du får dessutom stora möjligheter att påverka andra på rätt sätt genom att du i förväg kan förutse hur andra reagerar.

Vi berörde tidigare att en person som alltid befinner sig på samma ställe på skalorna blir förutsägbar i sitt beteende. Vi ska därför studera fyra extrema karaktärer som befinner sig vid skalornas ändlägen och beskriva hur dessa reagerar. Du känner igen beteendet eftersom du med all sannolikhet befunnit dig i dessa ändlägen.

De fyra sociala profilerna är den Medlande, den Inspirerande, den Producerande och den Undersökande.

Öppna sidan i PDF-format för utskrift.