Behovsstyrd organisation

Varje varu- eller tjänsteproducerande företag behöver en styrelse som drar upp riktlinjerna, en vd som verkställer styrelsens beslut, en marknadschef som banar väg för produkterna, en försäljningschef som ser till att kunderna köper just våra produkter, en produktionschef som ansvarar för att produkterna blir till, en servicechef underhåller produkterna, en ekonomichef som balanserar kostnader och intäkter och en personalchef som rekryterar nödvändig kompetens.

Hur många personer krävs för att fylla en sådan organisation? Svar: "En person! Med organisation menar vi nämligen de befattningar som erfordras för att kunna driva verksamheten och leva upp till affärsidén." Många företagare axlar själva alla dessa befattningar under etableringsfasen. Efter hand som företaget utvecklas, kommer nya personer in i organisationen och kan ta över delar av ansvaret. Så småningom kanske vi har en organisation där varje befattning har en egen befattningshavare.

Hierarkiernas vara eller icke vara debatteras fram och tillbaka, men det viktiga är att låta behovet styra organisationens omfattning och utformning. Avancerade organisationsmodeller hör hemma hos storföretagen.

 Öppna sidan i PDF-format för utskrift.