Mottagaranpassa


Nu ska du skriva två texter med samma innehåll fast med olika mottagare. Därför ska stilen vara anpassad efter den person som ska läsa texten.

Här kan du se ett exempel på hur man kan göra:

Kanslispråklig stil

Bäste herr Fitschkloff!

Då jag ställts inför en situation av synnerligen problematisk natur vilken till yttermera visso kan inverka negativt på statens framtida avelsmaterial, vänder jag mig till Eder i Eder egenskap av expert på rationell hantering av avkommas aktivitetsbehov och därtill hörande normer fastställda i EU.DOC 3:657-F-32.

Den av Styrelsens för Avkommas Handhavande kontrollerade och godkända Fritidsbur för Aktivitetshämning synes mig nämligen inadekvat ur flera aspekter varför jag dristar mig att föreslå vissa smärre modifikationer av densammas konstruktion varom vilka jag vore ytterst tacksam för synpunkter då Eder insiktsfulla analys av nämnda fritidsbur i Tidskrift för Avkomma Nr 1-2009 indikerar en initierad syn på de olägenheter vilka kan uppkomma vid längre förvaring av avkomma därstädes.

För det första synes en sänkning av takhöjden till 40 euro-enheter vara väl motiverad med tanke på den mer utvecklade avkommans böjelse för upprättstående positioner. För det andra torde ett något stummare underlag motverka effekterna av eventuella förflyttningar i det lodräta planet och slutligen dristar jag mig att föreslå en betydligt snävare basyta för optimal rörelsehämning.

Emedan min förhoppning är att dessa smärre justeringar av grundkonstruktionen icke står i strid med gällande normer för rationell hantering av avkomma på det att en icke önskvärd reducering av densamma icke må komma till stånd, emotses Edra synpunkter med djupt intresse.

Högaktningsfullt,

Eulalia Efraimson