Argumentationens grunder


Tes är huvudtanken eller målet med argumentaionen - svarar på frågan: Vad vill jag? Det är alltså skribentens åsikt och därmed den slutsats han/hon vill att läsaren ska komma fram till. Tesen kan ibland vara lite svår att få syn på.

Exempel på teser:

  • Våldsfilmer befriar från aggressioner.
  • Överdriven hygien är skadlig för huden.
  • Låt landsbygden dö.
  • Homosexuella är olämpliga som föräldrar.

Premiss är en förutsättning för tesen som ofta är underförstådd för hela argumenteringen. Om tesen är att man inte lär sig särskilt mycket engelska på en språkresa är premissen den att det är språkinlärningen som är det viktiga med att åka på språkresa. Det sägs inte rent ut, men vi förväntas tycka det. Det är viktigt att synliggöra dessa dolda förutsättningar.

Argument är det som försvarar och bygger upp tesen - svarar på frågan: Hur kommer det sig att jag vill detta?

Det är viktigt att argumenten är relevanta - det vill säga att de har med saken att göra. Att Hr Karlsson i fullmäktige hade BC i sång bör inte hindra honom från att ha åsikter kring byggandet av en ny konsertsal till exempel.

Ofta används så kallad auktoritetsargument, det vill säga att man hänvisar till en auktoritet på området.

Motargument är invändningarna, det vill säga motståndarsidans argument - svarar på frågan: Hur kommer det sig att andra inte tycker som jag i den här frågan? Det är bra att ta upp motståndarsidans argument och bemöta dessa, gärna innan de själva kommer på att ta upp dem.

Det är också viktigt att kunna skilja mellan sakpåståenden och värdepåståenden. Ett sakpåstående har med fakta att göra och dess sanningshalt går att kontrollera. Ofta ljugs det ganska friskt i debatter och i synnerhet statistik och siffror i alla former verkar alltid trovärdigt. Värdepåståendena bygger på värderingar och är ofta en bärande grund i all argumentation.

Värdeladdade ord finns det givetvis gott om i argumenterande texter. Ofta ligger en del i själva argumentationen i ordvalet. Genom att använda den här typen av ord försätts läsaren i rätt stämning och tar då lättare till sig det egentliga budskapet.

Om man argumenterar mot språkresor för ungdomar och konsekvent använder ord som billig sprit, skinheads, fylleslagsmål, tonårsfylla, oansvariga ledare, låt-gåmentalitet, penninghunger, oskyldig, lättledd etc, manar man fram en bild som gör läsaren mer mottaglig för argumenteringen.

Uppgift

Läs en debattext på nätet, förslagsvis på någon av våra dagstidningars debattsidor. Identifiera tes och argument.


Länkar:

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

Aftonbladet