Brev 27/8 1558 till Hertig Magnus

Läs texten högt och strunta i ord du inte förstår!
Du ska bara försöka förstå huvuddragen.
Det är lättare än du tror...

Wår faderlige gunst etc. Käre szonn Magnus, wij giffwe tig tilkänne, thätt wij, någre dager effter thu medh tijnn käre brodher Erich affdragenn war här iffrå Stocholm, förskickede till tigh Åke Swenszonn och beffalte, thätt hann stadigth och fliteligenn skulle achte opå tig etc. Szå skicke wij och nu till tig thänne breffwijszere Claes Hanson sampt medh enn sadell, hwilkenn wij tro skole ware tig till måtte, thäslikis och ett aff wår hendertyg. Och haffwe wij beffaleth för:ne Claes Hanszonn, ath hann tine häster och titt redtyg vdi beffalning och förwarning haffwe schall etc.

Wij lathe tig och förstå, ath wår käre husffru Katerina haffwer skicketh till tig medh förbe:te Claes Hanszonn fem skiorter etc. Szå ähr wår faderlige wilije, ath thw them wille lathe achte,szå ath the icke förffares eller förkomme etc.

Käre szonn, ähr och wår faderlige wilije, ath thw granneligen wilth lathe haffwe godh acth och skötzmåll vm tijtt huffwedh, szå ath thw thätt altijd lather twätte och holle reenth etc. och elijest vdi alle motte tage tig till ware för alle farligheter, effter szom störste macth opå ligger, szom ähr medh mykith rännende och löpende opå Ölandh och annerstedz, thär egenom thw bröcker benenn sonder opå tig etc. Gud thän alzmectigeste tig altijd beffalandes. Actum vt supra.

Originalbrevet finns på Riksarkivet.