Romananalys


Det här är ett sätt att närma sig en roman. Det finns givetvis andra vägar men låt det tjäna som inspiration!

Analysmodellen bygger på Bertil Rombergs modell i Att läsa epik.

Vad berättas?

Handling
Försök att kortfattat beskriva handlingen i kronologisk följd. Var så kortfattad du kan, helst bara några meningar.

Motiv
Finns det några typsituationer?

Tema
Vilken är grundtanken i romanen? Tema och motiv sammanfaller ofta.

Personer
Vilka är huvudpersonerna respektive bipersonerna. Vad får vi veta om dem? Hur ser de ut, vad heter de, vad har de varit med om etc. Hur får vi veta detta? I vilka förhållanden står personerna till varandra?

Tid, rum, miljö
När utspelas romanen? I vilken miljö?

Hur berättas romanen?

Vem berättar?
Är det en allvetande författare som obehindrat går in och ut ur personernas inre och talar om för oss vad de tänker och känner? Försöker författaren att beskriva utifrån en eller flera av personerna i boken? Växlar perspektivet eller är det bara en persons synvinkel?

Människoskildring
Hur gör författaren för att beskriva sina gestalter? Talar han/hon om för oss hurdana de är eller förstår vi det genom det de gör eller säger?

Tiden
När utspelas romanen och under hur lång tid? Sker allt i kronologisk ordning eller arbetar författaren med tillbakablickar eller framåtblickar? Vilket tempus använder författaren? Förekommer parallella skeenden?

Rum och miljö
Hur skildras miljön? Samverkar miljö - människa?

Symboler
Finns det symboliska inslag och vad betyder de?

Språk och stil
Försök karakterisera stilen. Har den något samband med romanens tema?

Helhet och komposition
Titta både på den yttre (delar, kapitel) uppbyggnaden och den inre (parallella scener, ledmotiv, upprepningar etc).