Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Multimeter eller Universalmätare

Amperemätare mäter ström, voltmätare mäter spänning och ohmmätare mäter resistans. Dessa instrument kombineras ofta i en enda som kallas multimeter eller universalmätare (även VOM = volt-ohm-milliammeter).

Visarinstrument (analoga versioner av amperemätare och voltmätare) använder en galvanometer som använder magnetiska krafter. En visarnål avlänkas mot en fjäder proportionellt mot strömmen som går genom dess spole.
En bra amperemätare skall ha en låg resistans jämfört med kretsen.
En bra voltmätare skall ha hög resistans.

Galvanometern i denna multimeter har fullt skalutslag för strömmen 50 uA (appleten använder u som µ och % som ∞) och en inre resistans av 2k ohm. När det finns en bock i [ ]Rm rutan (upp till vänster) fungerar mätaren som en Riktig mätare som påverkar kretsen som den skall mäta på. Om man tar bort bocken fungerar den som en "perfekt" mätare som inte påverkar kretsen alls (omöjligt) . Prova att byta i olika sammanhang för att se hur mätaren påverkar!

Man kan köra mätare i olika lägen (Modes)

1. Välj : ( Voltage =spänning/ Current =ström/ Resistance =resistans).

2. Välj lämplig mätområde (så värdet inte överskrider fullt skalutslag).

3. Välj likspänningskällans utspänning V och resistorerna R, R2 genom att klicka på respektive och skriva i markerade topprutan.
   • Man kan också ändra de (och R2 ) med musklick:
        -Höger/vänster klick en gång, öka/minska värdet.
        -Höger/vänster klick två gånger, öka/minska ändringssteg
             (ändringshastighet).
        -Om du håller musen nedtryck mer än 1 sec, börjar värdet bläddrar fram.
             {ändringsstegen, dV och dR visas i grått nedanför kretsen}


Enheten för resistans här är kilo-ohm. "%" på ommeter skalan föreställer "oändligt"

4. Tryck [OFF/ON] knappen för att koppla/lossa mätaren från kretsen.
Om mätaren överbelastas "går" säkringen (=grönlinje på vit bakgrund). Byt till lämpligare mätområde och tryck [ON] igen.

En förenklad schematiskt kopplingsschema visas i nedre högra hörnet och den visar även mätarens del av kretsen.De olika lägena (Modes) :
1. Mode: Voltage VR mäter spänningen över en komponent (parallell kopplat med den, som man alltid gör med V). R och R2 är kopplade i series. Mätaren mäter spänningen över R när den kopplas ( [ON] )

2. Mode: Current IR mäter strömmen i en krets. Strömmätare kopplas alltid i serie med kretsen

3. Mode: Resistor R mäter resistans för en resistor. Mätaren har egna batterier som strömkälla (3V eller 3+9V). Galvanometern kopplas som en voltmätare för 3 till 12 Volt beroende på område. Att variera inkopplng av batterierna är inte vanligt i praktiska mätare. (Om man kortslutar test trådarna {= 0 ohm}, blir det fullt skalutslag. Man bruka ha en extra variabel resistor för att se till att det blir fullt utslag även om batteriets spänning har ändrats.)

När multimetern skall mäta resistans används inre batteri som spänningskällan. Spänning som mäts V beskrivs av:
V = R i mätaren /(R i mätaren + R Sökta ) *Vo      Vo är spänningen vid fullt skalutslag
Detta är ingen linjär funktion av R Sökta så skalan blir inte linjär. Man får 0 längst åt höger och oändlighet (% på denna javas skala) längst till vänster. Skalan "hoppar" med större och större steg ju längre åt vänster man kommer. Se till att prova om du kan avläsa ohm skalan rätt! Byt mätområde för samma resistor!

När i Resistance mode har mätaren lägre spänning på den röda (+) än den svarta. Detta är i praktiken vanligt trots att det bryter mot vanliga standarden. (Viktigt om man mäter på saker med olika resistans åt olika håll, som dioder).

Man kan även använda detta appletprogram som en övning i att räkna ut spänningar och strömmar i enkla kretsar. Det beskrivs på en separat sida.

Denna sida använder appletprogram utvecklat av Fu-Kwun Hwang
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande