Studiehandledning Tabellsamling i Kemi Syra-baskonstanter
Syra-baskonstanter
Syra   Ka Bas   Kb
oxalsyra H2C2O4 6,5×10-2 väteoxalatjon HC2O4- 1,6×10-13
vätesulfatjon HSO4- 1,0×10-2 sulfatjon SO42- 1,0×10-12
fosforsyra H3PO4 7,1×10-3 divätefosfatjon H2PO4- 1,4×10-12
vätefluorid HF 6,8×10-4 fluoridjon F- 1,5×10-11
väteoxalatjon HC2O4- 5,1×10-5 oxalatjon C2O42- 2,0×10-10
ättiksyra HAc 1,7×10-5 acetatjon Ac- 5,7×10-10
kolsyra H2CO3 4,2×10-7 vätekarbonatjon HCO3- 2,4×10-8
divätesulfid H2S 8,9×10-8 vätesulfidjon HS- 1,1×10-7
divätefosfatjon H2PO4- 6,2×10-8 vätefosfatjon HPO42- 1,6×10-7
underklorsyrlighet HClO 3,0×10-8 hypokloritjon ClO- 3,4×10-7
vätecyanid HCN 6,0×10-10 cyanijon CN- 1,7×10-5
ammoniumjon NH4+ 5,7×10-10 ammoniak NH3 1,8×10-5
vätekarbonatjon HCO3- 4,7×10-11 karbonatjon CO32- 2,1×10-4
vätesulfidjon HS- 1,0×10-12 sulfidjon S2- 1,0×10-3
vätefosfatjon HPO42- 4,4×10-1 fosfatjon PO43- 2,3×10-2
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande