Studiehandledning Studieenhet 4 Protolys av baser
Protolys av baser
En bas är ett ämne som vill binda vätejoner (protoner) till sig. Precis som med syrorna skiljer man på starka och svaga baser.

Oxidjonen är en stark bas. I en vattenlösning som innehåller oxidjoner reagera varenda oxidjon med vattenmolekyler och bildar hydroxidjoner, OH-. Animationen nedan åskådliggör detta förlopp.Med formler kan förloppet skrivas:

O2- + H2O OH- + OH-


I en svag bas, som exempelvis ammoniak, reagerar bara några molekyler med vattenmolekylerna under upptagande av protoner (se animationen nedan).
Reaktionsformeln för denna reaktion är:

NH3 + H2O NH4+ + OH-


Dubbelpilen innebär att reaktionen kan gå åt båda hållen.

Som du ser bildas OH-joner då både en stark och en svag bas protolyseras. Skillnaden är att då en stark bas protolyseras bildas många fler hydroxidjoner än då en svag bas protoloyseras.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande