Studiehandledning Studieenhet 2 Atomjoner 1
Atomjoner 1
Framåt till nästa sidan


Här nedan visas tre representanter för var och en av grupperna 1, 2 och 13 i periodiska systemet. Det är grundämnena Na, Mg och Al samt som jämförelse Ne. Bilden visar antalet protoner i kärnan samt elektronskalen.Alla atomer strävar efter att ha åtta elektroner i sitt yttersta skal, valensskalet. Ovanstående atomer skulle kunna uppnå detta genom att antingen göra sig av med sina valenselektroner eller på något sätt få tag på elektroner och fylla på valensskalet så att det blir fyllt. Som du nog vet från tidigare, är antalet elektroner i elektronskalen lika många som antalet protoner i kärnan. Därigenom blir atomen elektrisk neutral. Om grundämnena ovan fyller på med elektroner för att få fullt skal innebär det att de får ta upp 7, 6 respektive 5 elektroner. Detta elektronöverskott kan inte kärnan hålla kvar. Elektronerna, som ju har samma laddning stöter bort varandra. Det som återstår för grundämnena Na, Mg och Al är att göra sig av med elektronerna i valensskalet.
Som du ser nu har alla tre atomerna samma elektronuppsättning som Ne. Dessa bildade partiklar är mycket stabilare än grundämnena.

Som framgår av bilden ovan så har natrium 11 protoner men bara 10 elektroner dvs det är ett överskott på en positiv laddning. Magnesium har 12 protoner och 10 elektroner kvar dvs ett överskott på två positiva laddningar. Aluminium, som har 13 protoner i kärnan och som omges av 10 elektroner, har ett överskott på tre positiva laddningar. Dessa nu uppkomna positivt laddade partiklar kallas för joner. De har helt andra egenskaper än de grundämnen de bildats ur.

Namnen på positivt laddade joner får man genom att till grundämnets namn lägga ändelsen jon. Som exempel kan tas natrium som kan bilda natriumjon, magnesium - magnesiumjon, järn - järnjon osv.

För att skilja en jon från grundämnet i elementär form måste jonens laddning anges:

natriumjon - Na+      magnesiumjon - Mg2+     aluminiumjon - Al3+


Sammanfattningsvis: Metaller bildar gärna positivt laddade joner. Elementen i grupperna 1, 2 och 13 bildar joner med laddning +1, +2 respektive +3. Metallerna i grupperna 3 t.o.m. 12 (övergångsmetallerna) kännetecknas av att de kan bilda joner med flera olika laddningar. För dessa grupper har du ingen hjälp av gruppens nummer för att få reda på jonens laddning. Observera att metaller aldrig bildar negativt laddade joner.

Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande