Studiehandledning Studieenhet 4 Protolys av en stark syra
Protolys av en stark syra
En syra är ett ämne som avger vätejoner (protoner). Vätejoner kan aldrig finnas fria i vatten varför dessa binds till vattenmolekyler och bildar bl a oxoniumjoner, H3O+-joner.

Följande animation visar vad som händer då en stark syra leds ner i vatten. Den starka syran är i detta fall klorväte, HCl, vilket är en gasformig molekylförening.Reaktionsformeln för förloppet är:

HCl + H2O H3O+ + Cl-


Som du ser har alla HCl-molekylerna reagerat med vattnet. Detta är vad som kännetecknar en stark syra nämligen att samtliga molekyler har reagerat och bildat H3O+-joner och syrans negativa jon. Man brukar säga att syran är fullständigt protolyserad.

I detta exempel kan du se att av tre molekyler HCl får man tre oxoniumjoner och tre kloridjoner. Inga HCl molekyler finns kvar.

På samma sätt kan man resonera om man leder ner 1 mol HCl-molekyler i vatten. Då bildas 1 mol oxoniumjoner och 1 mol kloridjoner. Om volymen vatten är 1 dm3 blir koncentrationen oxoniumjoner i lösningen 1 mol/dm3.

Exempel på starka syror är: saltsyra HCl, svavelsyra H2SO4, salpetersyra HNO3, perklorsyra HClO4. De flesta andra syror är svaga syror.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande