Introduktion

Betygskriterier

Skolverket har fastställt vilka kriterier som gäller för de olika betygen G (godkänd), VG (Väl godkänd) och MVG (Mycket väl godkänd). Dessa gäller för samtliga som läser Matematik B.

 

Kriterier för betyget Godkänd

 • Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera och lösa problem i ett steg.

 • Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.

 • Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.

 • Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Högst upp på sidan

Kriterier för betyget Väl godkänd

 • Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem.

 • Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.

 • Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.

 • Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.

 • Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.

 • Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Högst upp på sidan

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

 • Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.

 • Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och matematiska resonemang.

 • Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis.

 • Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.

 • Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.
 
Högst upp på sidan

SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2001-08-20