Budgetering Intäkter-kostnader Skriv ut Skriv ut   

Intäkter-kostnader

Intäkter
Intäkter är försäljningsvärdet av de prestationer (varor och tjänster) som levereras eller utförs under en viss period. De totala intäkterna utgörs av försäljningspris/st multiplicerat med volym. Intäkt kan beskrivas som en periodiserad inkomst.

Kostnader
Kostnader är anskaffningsvärdet på de resurser som företaget förbrukar under en viss period. Kostnader kan förklaras med hjälp av begreppen anskaffning och förbrukning. Utgiften uppstår vid anskaffningen av en resurs medan kostnaden uppstår när den anskaffade resursen förbrukas. För att få fram den förbrukade delen periodiserar man utgiften. Vad gäller till exempel en maskin tillgår det så att man uppskattar ekonomisk livslängd och fördelar utgiftsbeloppet över denna livslängd, delbeloppen kallas avskrivningar.

Kostnader kan delas in i rörliga kostnader (RK) och fasta kostnader (FK).

Rörliga kostnader uppkommer först i och med att varor tillverkas eller säljs och är beroende av volym. Om volymen stiger ökar de rörliga kostnaderna och om volymen sjunker minskar kostnaderna. Exempel på en rörlig kostnad är materialkostnader.

De fasta kostnaderna är sådana att oavsett hur mycket man säljer eller tillverkar så uppgår de till samma belopp. Men ju fler varor man tillverkar desto mindre blir den fasta kostnaden per styck eftersom den fördelas på fler enheter. Det är detta faktum som skapar ”stordriftsfördelar”. Ju lägre styckkostnad, desto lägre pris kan man hålla. Exempel på fasta kostnader är hyror, räntor och löner.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004