*

L’appareil respiratoire - Respirationssystemet

Svenska flaggan

*Le rôle de l’appareil respiratoire est de fournir de l’oxygène au sang par l'inspiration qui le distribue dans tout le corps et ensuite rejette les déchets gazeux, c’est à dire le dioxyde de carbone, par l’expiration.
L’air est apporté aux alvéoles pulmonaires par les voies respiratoires. Ces voies respiratoires sont composées de la cavité nasale (qui filtre et réchauffe l’air aspiré), du pharynx, du larynx, de la trachée, des poumons et de leurs bronches. Les deux poumons sont situés dans la cage thoracique et ils sont séparés par le cœur et des vaisseaux sanguins.

Regardez les mots suivants, écoutez-les et répétez-les. Ensuite reliez les mots avec les organes correspondants.

Respirationssystemet har som uppgift att syresätta blodet (genom inandning), som distribuerar det till hela kroppen och som sedan gör sig av med avfallet, det vill säga koldioxiden, genom utandningen.
Luften förs till alveolerna i lungorna via luftvägarna. Dessa luftvägar består av näshålan (som filtrerar och värmer upp inandningsluften), svalget, struphuvudet, luftstrupen, lungorna och deras luftrör. De två lungorna är placerade i bröstkorgen och de skiljs åt av hjärtat och blodkärl.

Titta på följande ord, lyssna och säg efter dem. Dra sedan orden till motsvarande organ.

Flash movie here!