Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Densitet

Densitet – som tidigare kallades täthet – anger massan per volymenhet. Densiteten betecknas med ρ(uttalas rå), och med de tidigare kända beteckningarna m för massa och V för volym, kan densiteten uttryckas som

ρ = Densiteten
m = massa
V = volym

SI-systemets enhet för massa är kilogram (kg) och för längd meter (m). Volymer kommer då att anges med enheten m3, och enheten för densitet blir kg/m3.

Densiteten är vad vi kallar en materialkonstant, det vill säga den har ett bestämt värde för ett och samma material vid en given temperatur. För gaser har även trycket stor betydelse för densiteten.
Som exempel kan nämnas densiteterna för:

Om Du skriver om uttrycket för densiteten så att Du löser ut faktorn V får Du:

som säger oss att ju större densiteten är, desto mindre blir volymen för en och samma massa.
Titta på den följande animeringen! I tabellen ser Du densiteten för ett antal olika ämnen. Dra ämnets namn till den fyrkantiga behållaren så får Du se hur stor del av behållaren som 1000 kg av ämnet fyller upp. Nivån för 1 m3 är markerad i bilden.Du kan se några inspelade videosekvenser från laboratoriet, där Du också hittar några interaktiva frågor.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande