Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Pumpkurvans uppbyggnad

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Exempel på prestandakurvor för centrifugalpump.

Förutom QH-kurvan är kurvorna för verkningsgrad (h), effekt (P) och sugförmåga NPSHerf inlagda.

I en rotodynamisk pump är strömningen villkorligt fri, vilket innebär att flödet varierar med uppfordringshöjden. Det är därför värdefullt att känna sambandet mellan de två storheterna flöde och uppfordringshöjd.

För att åskådliggöra dessa två storheter finns ett diagram med en pumpkurva. Pumpkurvan kallas även QH-kurvan efter beteckningarna på flöde och total uppfordringshöjd där kurvan är beräknad till vatten som den pumpade vätskan.

Den lodräta axeln representerar uppfodringshöjden H. Den horisontella axeln representerar flödet Q. För att kontrollera pumpens prestanda, vid ett givet varvtal, finns även effektkurvan P; verkningsgradskurvan h och pumpens förlusthöjdskurva NPSHerf inlagda. Samtliga dessa 4 kurvor visar pumpens egenskaper.

Pumpens maximala uppfordringshöjd när flödet är lika med noll kallas för Dämda punkten.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp